Важни Телефони

Телефонскиот број за Белград во домашниот (национален) сообраќај е 011.
Телефонскиот број за Србија во меѓународниот сообраќај е 381.

Доколку го повикувате Белград од странство треба да го свртите одговарачкиот меѓународен код,
на пр.00, потоа повикувачкиот број за Србија 381 и повикувачкиот број за градот (без почетна 0) 11.

За јавување во странство од Белград, треба да го свртите меѓународниот код 00, потоа повикувачкиот број за земјата, повикувачкиот број за градот (без 0) и на крајот, телефонскиот број на претплатникот.

Servisni telefoni

Полиција192
Пожарникари 193
Итна помош194
Точно време195
Предавање на телеграми преку телефон1961
Пријава на меѓународни разговори19011
АММС помош на пат1987
Разни спортски обавестувања9814
Метеоролошки податоци19822
Будење ( 00-24 ч )19811
Разни обавестувања ( 00-24 ч)19812