Zasady panujące w domu

  • Musisz opuścić mieszkanie o godzinie 11:00 w dniu zwolnienia, o ile nie uzgodniono inaczej.
  • Utrzymanie mieszkania po godzinie 11:00 spowoduje zapłacenie za następny dzień
  • Wejście do apartamentu jest możliwe od 14:00, a ewentualnie wcześniej, jeśli apartament jest dostępny.
  • Apartament nie może wprowadzać zwierząt.
  • Goście muszą posiadać ze sobą kosztowności ze względu na obiektywne powody, nie możemy im zagwarantować.
  • W apartamencie zabrania się używania gorących płyt i grzejników. Mieszkanie jest wyposażone, że wspomniane urządzenia nie będą potrzebne.
  • Goście są zobowiązani do prowadzenia inwentaryzacji mieszkania. Wszelkie szkody wyrządzone musi być zrekompensowane.
  • Goście nie mogą powodować hałasu i zakłócać porządku publicznego. Dotyczy to zwłaszcza okresu od 14 do 17 lat i od 22 do 09 godzin.
  • Mieszkanie jest możliwe do robienia i przyjmowania gości, jeśli przestrzegają tych zasad domów.
  • Niezastosowanie się do tej reguły domu ma prawo do odstąpienia od korzystania z apartamentów gościnnych i ogłosić go „nieproszonych gości”.

Pytamy gości do jakiejkolwiek nieprawidłowości, sprzeciwu czy problemów wniosek osoby, która dokonała przejścia na numer podany.

Miły i przyjemny pobyt aprtman Nirvana